เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 12

PR News

ศิลปะ ศิลปิน แผ่นดินรัชการที่ 9


วันที่ 13-14 เมษายน 2560 วัดขนอนหนังใหญ่

ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม ราชบุรี


พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน 

https://www.facebook.com/WatKhanonNangYai