#SonyRXMoments Instagram

PR News

โซนี่ไทย ชวนผู้ใช้กล้อง Sony RX Series ร่วมประชันฝีมือถ่ายภาพ


ลุ้นชิงรางวัลใหญ่ในกิจกรรมประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติ

ระยะเวลาของการประกวด เริ่มตั้งแต่ 31 มีนาคม จนถึง 30 มิถุนายน 2560

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง http://s-digitalimaging.com/sg


บ. โซนี่ ไทย จำกัด (ธรีเดช)

โทร. 0-2715-6298