สวทน. จัดประชุม

PR News

เชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายกระทรวงวิทย์ฯ เชิญกว่า 80 ภาคเอกชน ระดมสมองกำหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของชาติ 

เจาะ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เร่งขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิจัยฯ ประเทศ ในวันที่ 20 เมษายน 2560 

ณ ห้อง Crowne ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค กรุงเทพฯ

Website: www.sti.or.th / Facebook: www.facebook.com/STIReform


บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด 

โทร 0-2937-4518-19