ใส่ใจ ปันสุข ให้น้อง

WMC จัดโครงการ “ใส่ใจ ปันสุข ให้น้อง” ส่งต่อความสุขให้เด็กด้อยโอกาส

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดโครงการ “ใส่ใจ ปันสุข ให้น้อง” ด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจำหน่าย เพื่อสมทบทุนในการดูแลเด็กของทางสถานสงเคราะห์ฯ เนื่องจาก โรงพยาบาลฯ เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลเด็กอ่อน ระหว่าง 0-6 ปี ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนในครอบครัว เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสม ครอบครัวประสบปัญหาในด้านการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการ ต้องการเติมเต็มให้เด็กมีศักยภาพและทักษะชีวิตที่ดี เพื่อที่จะกลับคืนสู่สังคมและครอบครัวอย่างมีความสุข สามารถดูแลตัวเองได้ มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย มีความรู้ความสามารถ ซึ่งการอยู่ร่วมกับสังคมสถานสงเคราะห์นั้น จะทำให้เด็กได้รับสวัสดิการอย่างมีความเท่าเทียม และเสมอภาค
แหล่งข่าว:

Chomploy Hemangkul ( Ploy ) 

Tel. 02-836-9999 ต่อ 2146

Mobile. 095-396-9426

E-Mail: [email protected] 

www.theworldmedicalcenter.com