The Greentech Accelerator

เดอะฟินแล็บ โดยธนาคารยูโอบีเปิดตัวโครงการ The Greentech Accelerator มุ่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพและบริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โครงการบ่มเพาะที่มีเงินทุนสนับสนุนเพื่อการเติบโตมูลค่ารวมกว่า 150,000 สิงคโปร์ดอลลาร์

กรุงเทพ, 24 พฤษภาคม 2565 - เดอะฟินแล็บ โดยธนาคารยูโอบี เปิดตัว The Greentech Accelerator โครงการใหม่ระดับโลกที่มุ่งสนับสนุนสตาร์ทอัพและ บริษัทผู้ให้บริการโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือกรีนเทค ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่ยั่งยืนของบริษัทไปข้างหน้า สำหรับการดำเนินโครงการในระยะแรกจะมุ่งเน้นโซลูชันกรีนเทคด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า การลดปริมาณขยะในซัพพลายเชนให้เหลือศูนย์ รวมถึงด้านการรายงานและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 


โครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพกลุ่มกรีนเทคและ เอสเอ็มอีให้เติบโตและขยายธุรกิจระยะเวลา 3 เดือน ประกอบด้วย:

  • เงินทุนสนับสนุนมูลค่าสูงถึง 150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 3.6 ล้านบาท) เพื่อช่วยพัฒนาโซลูชันที่แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
  • ข้อมูลเชิงลึกด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ผ่านการอบรมทางธุรกิจ การเสวนา และการจัดสัมมนาออนไลน์
  • การได้รับคำแนะนำและการเรียนรู้แบบ peer-to-peer ที่จัดขึ้นโดย UOB ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันอุดมศึกษา
  • และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างระบบนิเวศของผู้นำในอุตสาหกรรม

แหล่งข่าว:

บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด

ภัทธิรา บุรี 66(0) 81 636 0452 

ธนิษฐา วิทยานนท์ 66(0) 86 993-5744 

โทรศัพท์ 66(0) 2937 4518-9

อีเมล์: patthira@pr-one.com,tanitha@pr-one.com